dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Sprostowanie decyzji WZ

Agnieszka Grabowska-Toś22 listopada 2022Komentarze (0)

Czy możliwe jest sprostowanie decyzji WZ? Jakie warunki trzeba spełnić, aby możliwe było sprostowanie decyzji WZ. W jakich przypadkach dopuszczalne jest sprostowanie decyzji WZ. Czy jest na to jakiś termin? Czy mogę wystąpić do organu o sprostowanie decyzji WZ?

Te wszystkie pytania zadał mi ostatnio nasz Klient, który kilka dni temu otrzymał z urzędu postanowienie o sprostowaniu decyzji WZ.

Dodam, że aktualnie ma problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę, ponieważ starosta twierdzi, że inwestycja nie posiada dostępu do drogi publicznej.

I w kontekście tego postępowania, otrzymuje takie oto postanowienie.

Co sprostował organ?

Zobaczcie sami.


Sprostowanie decyzji WZ – błędy pisarskie, rachunkowe i inne oczywiste omyłki

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Przepis ten dotyczy wszystkich rodzajów decyzji administracyjnych, w tym oczywiście także decyzji WZ.

Sprostowanie decyzji WZ w trybie tego przepisu nie może wykraczać poza granice w nim określone. Może zatem dotyczyć jedynie błędu pisarskiego lub rachunkowego albo innej oczywistej omyłki.

Błąd pisarski i błąd rachunkowy

Dosyć łatwo jest stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z błędem pisarskim lub rachunkowym. Wówczas nie ma wątpliwości, że możliwe jest sprostowanie decyzji WZ, gdy taki błąd wystąpi.

Błąd pisarski, to widoczne, niezamierzone, niewłaściwe użycie wyrazu lub zwrotu, mylna pisownia, opuszczenie jednego lub kilku wyrazów albo dodanie jakiegoś wyrazu, przestawienie znaków pisarskich w wyrazie.

Błąd rachunkowy odnosi się natomiast do wykonania nieprawidłowej operacji matematycznej lub mylnych obliczeń matematycznych przy założeniu, że elementy przyjęte za podstawę tego działania były ustalone przez organ w sposób prawidłowy.

Oczywista omyłka 

O wiele więcej problemów stwarza natomiast ustalenie, czy konkretny błąd w decyzji WZ stanowi oczywistą omyłkę, bowiem pojęcie to nie zostało nigdzie zdefiniowane.

Przyjmuje się, że są to pomyłki polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co jest niezgodne z myślą wyrażoną przez organ, a zostało wypowiedziane przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słowa.

Oczywistą omyłką jest taki błąd, który można bez trudności zidentyfikować i skorygować bez konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego. Mówiąc wprost – wystarczy spojrzeć i już wiadomo, że to pomyłka. Musi to być błąd dostrzegalny „na pierwszy rzut oka”, ewidentny, łatwo zauważalny i nie wymagający dodatkowych zabiegów myślowych, obliczeń, czy ustaleń.

WSA w Gdańsku w wyroku z 1 kwietnia 2022 roku wyjaśnił, że:

art. 113 § 1 k.p.a. nie zawiera definicji legalnej oczywistej omyłki, jednak chodzi w nim o błąd pisarski lub rachunkowy albo inny błąd, lecz zawsze dostrzegalny „na pierwszy rzut oka”, ewidentny, łatwo zauważalny i nie wymagający dodatkowych zabiegów myślowych, obliczeń czy ustaleń. Oczywistość błędu pisarskiego, rachunkowego czy też innego, wynikać powinna bądź z natury samego błędu, bądź z porównania rozstrzygnięcia z uzasadnieniem, z treścią wniosku czy też innymi okolicznościami. Oczywista omyłka w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu to widoczne, niezgodne z zamierzonym, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia czy też opuszczenie jakiegoś wyrazu. Ocena „oczywistości omyłki” powinna wynikać z całości zgromadzonego materiału dowodowego oraz – a może przede wszystkim – z realiów konkretnej sprawy.

Sprostowanie decyzji WZ a merytoryczna zmiana tej decyzji

Sprostowanie decyzji WZ nie może natomiast prowadzić do merytorycznej zmiany treści tej decyzji, czy ponownego jej rozstrzygnięcia. Postanowienie o sprostowaniu decyzji WZ prowadzić ma bowiem do wyeliminowania najdrobniejszych błędów, które mogą być usunięte pod warunkiem, że nie mają wpływu na treść rozstrzygnięcia. 

To bardzo ważne, ponieważ często wydaje nam się, że jeśli organ pomylił się, to powinien może tę pomyłkę sprostować. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy 

Istotne również jest to, że w tym trybie nie można dokonywać korekty tak zwanych wad kwalifikowanych, czyli takich, które powodują, że decyzja WZ jest nieważna. Innymi słowy, na podstawie art. 113 k.p.a nie można poprawiać innych błędów i eliminować z jego pomocą istotnych, rażących wad decyzji

Nie jest dopuszczalne sprostowanie decyzji WZ  które prowadziłoby do wydania rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego.

Przykład
Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej” zlokalizowanych w krakowskiej dzielnicy Podgórze, a następnie orzekł o sprostowaniu „oczywistej” omyłki pisarskiej tej sposób, że zamiast słów „ odmawiam” użył słów „ustalam warunki zabudowy dla wskazanego wyżej zamierzenia inwestycyjnego”.

Takie uchybienie nie stanowiło oczywistej omyłki pisarskiej i nie mogło podlegać sprostowaniu, ponieważ prowadziło do wydania innego rozstrzygnięcia.

sprostowanie decyzji WZ

Sprostowanie decyzji WZ – na wniosek czy z urzędu

Możliwe jest sprostowanie decyzji WZ zarówno na wniosek inwestora, czy którejkolwiek ze stron, jak i z urzędu. W przedstawionym na wstępie przypadku, tak właśnie się stało. Organ na wniosek wszczął postępowanie i wydał postanowienie o sprostowaniu – według niego oczywistej omyłki pisarskiej.

Czy rzeczywiście była to oczywista omyłka – o tym za chwilę.

Natomiast warto pamiętać, że jeśli dostrzeżemy jakieś uchybienie w uzyskanej przez nas decyzji WZ, zanim zrobi to organ, to zawsze możemy sami wystąpić z wnioskiem o sprostowanie takiej decyzji WZ.

Termin do złożenia wniosku o sprostowanie decyzji WZ

Przykład
Inwestor uzyskał decyzję WZ, nie wniósł od niej odwołania. Decyzja stała się ostateczna. Kilka miesięcy później inwestor dostrzegł, że nieprawidłowo została podana nazwa jego firmy, w której omyłkowo użyto niewłaściwej litery zamiast AMFI-BUD Sp. z o.o. wpisano AMWI-BUD Sp. z o.o.

Czy może złożyć wniosek o sprostowanie decyzji WZ w tym zakresie, mimo że decyzja została wydana kilka miesięcy temu?

Tak

Ustawa nie wprowadza bowiem żadnego terminu do złożenia wniosku o sprostowanie decyzji administracyjnej, dlatego jeśli okazało się, że upłynął Wam termin do złożenia odwołania, a w decyzji WZ znaleźliście błąd, który może podlegać sprostowaniu, możecie spokojnie złożyć wniosek w każdym czasie.

Nie ma tu żadnych ograniczeń.

I jeszcze jedna ważna kwestia!

Zarówno na postanowienie o sprostowaniu decyzji WZ, jak i postanowienie o odmowie sprostowania decyzji WZ przysługuje zażalenie. Jeśli więc organ odmawia Wam sprostowania decyzji WZ, warto skorzystać z możliwości zaskarżenia takiej odmowy.

Wracając do otrzymanego przez naszego Klienta postanowienia.

Wyjaśnić dodatkowo trzeba, że wniosek o wydanie decyzji WZ wyraźnie wskazywał, że dostęp do drogi publicznej ma się odbywać istniejącą drogą wewnętrzną, gminną nr 355 i w taki też sposób organ pierwotnie określił, sposób dojazdu do terenu inwestycji. 

Sprostowanie dotyczyło natomiast użytych w decyzji słów „drogą wewnętrzną” i zastąpienia ich słowem „działka”, bowiem najwyraźniej po 6 latach od wydania decyzji organ stwierdził, że na działce tej nie ma drogi wewnętrznej.

Żeby było ciekawiej 🙂 – faktycznie na działce tej znajduje się  utwardzona droga, zapewniająca dojazd do terenu inwestycji i sąsiednich budynków, a nawet została jej przez Radę Miasta nadana nazwa.

Jak myślicie, czy zasadnie w tym przypadku organ zastosował sprostowanie decyzji WZ?

Jeśli dostrzegliście błąd w wydanej na Waszą rzecz decyzji WZ, nie macie pewności, czy ten błąd można sprostować? A może organ odmówił Wam sprostowania decyzji WZ i zastanawiacie się, czy jest sens to kwestionować w drodze zażalenia, ewentualnie macie obawy co do tego, jakie konsekwencje będzie miał dla Was ten błąd w przypadku, gdy organ nie sprostuje decyzji WZ – zapraszam serdecznie do naszej kancelarii:

Kancelaria Radców Prawnych
Kania Stachura Toś
www.kancelariakst.pl

Na pewno będziemy w stanie odpowiedzieć na nurtujące Was pytania i wyjaśnić, jakie macie w tym przypadku najlepsze możliwości działania.

A tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i wracam z odpowiedzią do mojego Klienta.

dr Agnieszka Grabowska-Toś
radca prawny

***

Przeniesienie decyzji WZ w przypadku śmierci uprawnionego

Czy decyzja o warunkach zabudowy wydana dla osoby, która po jej wydaniu zmarła, może zostać przeniesiona na inny podmiot?

Z takim oto pytaniem zwrócił się do nas jeden z klientów naszej kancelarii. Sprawa dotyczyła niedużej inwestycji wielorodzinnej w atrakcyjnej części miasta, dla której wcześniej została już wydana decyzja WZ [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: