dr Agnieszka Grabowska-Toś

radca prawny

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w obsłudze procesów inwestycyjnych, że szczególnym uwzględnieniem inwestycji deweloperskich.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne?

Agnieszka Grabowska-Toś02 marca 20232 komentarze

Dziś zacznę od historii, bo to właśnie ona stała się inspiracją do napisania tego tekstu, a na jej przykładzie najlepiej wyjaśnić, kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne.

Ta data jest niezwykle ważna dla każdego dewelopera, inwestora, czy wykonawcy robot budowlanych.

Kiedy pozwolenie na budowę stanie się ostateczne można bowiem rozpocząć roboty budowlane.

Nasz klient – spółka deweloperska – wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków wielorodzinnych.

Inwestycja spora, dużo PUM-u, świetnie zlokalizowana, do tego obowiązujący plan miejscowy.

Był przekonany, że po tym, jak przebrnął przez długi proces uzyskiwania dla tej inwestycji decyzji środowiskowej, która była wymagana ze względu na powierzchnię zaprojektowanych parkingów, wszystko już pójdzie gładko.

65 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę (tyle czasu zgodnie z prawem budowlanym ma organ na wydanie decyzji), potem doręczenie pozwolenia na budowę, następnie 14 dni na wniesienie odwołania (oczywiście zakładał, że nikt odwołania nie wniesie) i będzie można budować.

Jakież było jego zdziwienie, gdy w otrzymanej decyzji przeczytał informację umieszczoną pod pouczeniem, podpisem i pieczątką organu:

Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Co decyduje o tym, że pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Czy w tym przypadku nasz Klient miał prawo słusznie zakładać, że po upływie 14 dni pozwolenie na budowę stanie się ostateczne?

Zacznijmy od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy co do zasady pozwolenie na budowę staje się ostateczne?

Kwestię te reguluje art. 16 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi:

Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

Data, kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne, zależy jednak od konkretnych okoliczności. Można tu wskazać kilka sytuacji.

Po pierwsze – pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy upłynęło 14 dni od jego doręczenia, a inwestor nie wniósł odwołania.

Po drugie – jeśli w postępowaniu obok inwestora uczestniczyło kilka stron, pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia na budowę nie wniosła odwołania.  Chodzi przy tym o doręczenie ostatniej ze stron, której decyzję doręczono najpóźniej.

Tak więc aby pozwolenie na budowę stało się ostateczne, musimy czekać, aż upłynie termin do wniesienia odwołania przysługującego tej stronie, której najpóźniej doręczone zostało pozwolenie na budowę.

Warto mieć też na względzie, że często strony celowo przeciągają termin odbioru decyzji tak, by ostatecznie odebrać przesyłkę w ostatnim dniu terminu drugiego awizo.

Po trzecie – pozwolenie na budowę staje się ostateczne z dniem doręczenia organowi oświadczenia inwestora o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczyło kilka stron – z dniem, w którym oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania zostało doręczone przez ostatnią ze stron.

Takie uprawnienie przysługuje stronom na podstawie art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że:

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jeśli zależy nam na czasie i chcemy przyspieszyć termin, kiedy pozwolenie stanie się ostateczne, a jesteśmy jedyna stroną postępowania warto zrzec się tego prawa, jak najszybciej. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy budowie budynku, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza teren inwestycji.

Po czwarte – gdy zostało wniesione odwołanie i Wojewoda utrzymał w mocy pozwolenie na budowę – ostateczna jest wówczas decyzja Wojewody.

Kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Wyjątki od zasady kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Wróćmy zatem do naszego Klienta i zapisu w decyzji, który wprawił go w konsternację i wywołał z jego strony lawinę pytań, na które musieliśmy odpowiedzieć.

Dlaczego decyzja ma być ogłaszana, skoro w postępowaniu uczestniczyły tylko 3 strony – nasz klient i dwóch sąsiadów?

Czy ktoś spoza tego kręgu stron będzie mógł się odwołać od pozwolenia na budowę, a jeśli tak, to jakim prawem, skoro nie był stroną?

Kiedy w takim razie pozwolenie na budowę stanie się ostateczne? Jak długo trzeba będzie na to czekać?

Paradoksalnie odpowiedź na wszystkie te pytania nie znajduje się ani w Kodeksie postępowania budowlanego, ani w ustawie prawo budowlane, lecz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 tej ustawy:

Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1 (w naszym przypadku chodzi o decyzję o pozwoleniu na budowę), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwłocznie po wydaniu decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji.

Tak więc gdy do wydania pozwolenia na budowę niezbędne było uzyskanie wcześniej decyzji środowiskowej, bieg 14 dniowego terminu do wniesienia odwołania liczony jest od dnia upływu terminu udostępnienia treści pozwolenia na budowę.

Jest to wyjątek od zasady, kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne

Ten termin dotyczy wyłącznie organizacji ekologicznej i strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, którym ustawa przyznała prawo do wniesienia odwołania od pozwolenia na budowę mimo, iż  nie byli oni stroną postępowania o pozwolenie na budowę.

Tak, wiem, brzmi paradoksalnie.

Jednak prawo do wniesienia odwołania przysługuje im w ograniczonym zakresie – w takim, w jakim organ wydający pozwolenie na budowę jest związany decyzją środowiskową.

Biorąc zatem pod uwagę te okoliczności – jeśli pozwolenie na budowę poprzedzało uzyskanie decyzji środowiskowej, ustalenie kiedy pozwolenie na budowę stanie się ostateczne musi uwzględniać nie tylko upływ 14 dni od daty doręczenia na wniesienie odwołania przez strony postepowania o pozwolenie na budowę, ale też 28 dni od dnia udostępnienia treści decyzji w BIP.

Tyle czasu ma strona postępowania środowiskowego na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę.

Jak się oblicza termin, kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne?

Ważna w tym przypadku jest regulacja art. 57 § 5 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, że termin uważa się za zachowany, jeśli dniem upływu terminu odwołanie zostało nadane w placówce pocztowej polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu prawa pocztowego lub zagranicznego operatora wskazanego w tym przepisie.

Trzeba zatem liczyć się z tym, że organ obliczając kiedy pozwolenie na budowę staje się ostateczne, musi mieć na uwadze to, że strona ma prawo wysłać odwołanie w ostatnim, czternastym dniu biegu terminu i że konieczne jest zatem kilkudniowe, a czasem nawet kilkunastodniowe oczekiwanie na ewentualne odwołanie złożone pocztą.

Dopiero wówczas organ będzie mógł stwierdzić, kiedy pozwolenie na budowę jest ostateczne.

Jeśli macie wątpliwości czy uzyskane przez Was pozwolenie na budowę jest już ostateczne, czy organ prawidłowo postępuje wstrzymując się z potwierdzeniem ostateczności, albo potrzebujecie wyjaśnić inne wątpliwości związane z postepowaniem w sprawie pozwolenie na budowę – zapraszam do kontaktu z naszą Kancelarią.

A jeśli chcecie wiedzieć jak się stwierdza, kiedy pozwolenie staje się ostateczne, przeczytajcie koniecznie mój wpis pt. Jak sprawdzić, czy decyzja WZ jest ostateczna?, który wprawdzie dotyczy potwierdzenia ostateczności decyzji WZ, ale zasady są analogiczne w przypadku pozwolenia na budowę.

Zapraszam!

dr Agnieszka Grabowska -Toś
radca prawny

***

Decyzja WZ według reformy planowania przestrzennego

Reforma planowania przestrzennego zbliża się wielkimi krokami. Kolejny etap procedury legislacyjnej ma już sobą.

Niewątpliwie przyniesie nam sporo istotnych zmian nie tylko w kwestii obowiązywania Studium uwarunkowań i kierunków oraz planów miejscowych, ale także w zakresie [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

dr Agnieszka Grabowska-Toś

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Arch 2 marca, 2023 o 20:44

  Organ powinien wydać decyzję pozwolenia na budowę nie w ciągu 65 dni, ale 2 miesięcy (art. 35 § 3 kpa).
  65 dni to termin związany z naliczeniem kar, a nie termin na wydanie decyzji.

  Odpowiedz

  Agnieszka Grabowska-Toś 12 marca, 2023 o 19:55

  Przepis prawa budowlanego dotyczący 65-dniowego terminu na wydanie pozwolenia na budowę jest przepisem szczególnym w stosunku do kpa. Dlatego podany przez Pana przepis art. 35 par. 3 nie ma zastosowania. Organ I instancji ma 65 dni, a nie 2 miesiące. Organ II instancji – miesiąc. Takie też stanowisko prezentują sądy:)

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: