Czy zawierając umowę deweloperską deweloper musi być właścicielem nieruchomości

Agnieszka Grabowska-Toś27 lutego 2015Komentarze (0)

Z takim pytaniem zgłaszają się do mnie coraz częściej deweloperzy poszukujący  alternatywnych do kredytu na zakup nieruchomości form pozyskiwania możliwości realizacji inwestycji deweloperskich.

Przykładem takiej alternatywy może być zaangażowanie się właściciela nieruchomości w inwestycję deweloperską. Deweloper nie ponosi wówczas kosztów zakupu gruntu, a właściciel po zakończeniu inwestycji czerpie zyski, które gwarantuje mu podpisana z deweloperem umowa. Zazwyczaj są one wyższe w stosunku do pierwotnej wartości gruntu. Często też zdarza się, że zapłatą za nieruchomość są mieszkania, których własność przenoszona jest przez dewelopera na właściciela nieruchomości po zakończeniu inwestycji.

Taki podział ról jest z pewnością korzystny zarówno dla właściciela nieruchomości jak i dewelopera. Deweloper bierze odpowiedzialność za przygotowanie inwestycji, opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zrealizowanie inwestycji, a właściciel właściwe pełni tylko funkcję inwestora pasywnego. Z kolei deweloper, uzyskuje możliwość realizacji inwestycji bez konieczności angażowania środków na zakup nieruchomości

W tej relacji właściciel nieruchomości – deweloper, najkorzystniejszym dla dewelopera wariantem jest oczywiście utworzenie spółki celowej, do której właściciel wniesie grunt aportem. Okazuje się jednak, że nie zawsze właściciel jest skłonny angażować się w spółkę deweloperską. Wówczas pozostaje rozważenie możliwości zawarcia z właścicielem nieruchomości umowy, na podstawie której deweloper będzie miał prawo realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na interesującej go nieruchomości, a docelowo nabycia do tej nieruchomości prawa własności lub użytkowania wieczystego.

Czy można jednak realizować inwestycję deweloperską i zawierać skutecznie umowy deweloperskie z przyszłymi nabywcami nie będąc właścicielem nieruchomości?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Ustawa deweloperska nie przewiduje bowiem takiego wymagania  odnośnie prawa do gruntu  Wynika to wyraźnie  z art. 3 pkt. 5  ustawy zawierającego definicję umowy deweloperskiej, a zwłaszcza z zawartego w tym przepisie sformułowania „deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego”.  Przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy obejmuje m. in.   właśnie nabycie praw do nieruchomości.

Również art. 22   ust.1 pkt. 3 ustawy deweloperskiej określający elementy konieczne umowy deweloperskiej,  nie przewiduje wymogu, by deweloper był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu. Zgodnie z tym przepisem w umowie deweloperskiej należy  podać stan prawny nieruchomości, w szczególności  oznaczenie właściciela  lub użytkownika wieczystego. Nie ulega wątpliwości, że gdyby wolą ustawodawcy było, aby deweloper w dacie zawierania umowy deweloperskiej był właścicielem gruntu lub użytkownikiem wieczystym, to  redakcja obu wymienionych przepisów  byłaby inna i w tym zakresie odpowiadałaby brzmieniu art. 9 ustawy o własności lokali. Przepis ten stanowi, że odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy – odrębnej własności lokali i przeniesienia te-go prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę. Do tej ważności umowy, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony.

Z drugiej jednak strony można na ten problem spojrzeć inaczej – zgodnie z duchem i celem ustawy deweloperskiej, czyli z uwzględnieniem tego, że miała ona służyć ochronie interesów nabywców. A ochrona będzie z pewnością nieporównywalnie większa, gdy deweloper będzie dysponował tytułem własności, czy użytkowania wieczystego w dniu zawarcia umowy deweloperskiej, niż wówczas gdy będzie musiał go uzyskać po zawarciu umowy deweloperskiej.

Jak się więc okazuje –sprawa wcale nie jest oczywista. Przykładowo, autor  monografii pt. Umowa deweloperska konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron – B. Gliniecki rozważa, czy umowa deweloperska zawarta przez dewelopera, który jeszcze nie jest właścicielem nieruchomości będzie ważna.

Moim zdaniem dla skutecznego zawarcia umowy deweloperskiej, deweloper nie musi być właścicielem, czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Prawo do nieruchomości może nabyć nawet tuż przed zawarciem umowy ustawiającej odrębną własność lokalu i przenoszącej własność na nabywcę.

Jednak to, czy w takim przypadku  inwestycja spotka się z zainteresowaniem klientów, zanim zostanie ukończona, to już oczywiście  inna rzecz. Na pewno istotne znaczenie zarówno dla nabywców jak i samego dewelopera będzie wówczas miało to, na ile skutecznie deweloper zabezpieczy się w umowie z właścicielem nieruchomości przed wycofaniem się ze sprzedaży w trakcie prowadzenia inwestycji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (12) 423 37 52e-mail: kancelaria@kancelariakst.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Cieszę się, że zainteresował Cię mój wpis na blogu i chcesz s go komentować. Jeśli jednak tą drogą szukasz pomocy prawnej w swojej sprawie, to zapraszam Cię do skorzystania z moich usług w tym zakresie. Dane do kontaktu ze mną znajdziesz w zakładce Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura Toś z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem agnieszka.tos@kancelariakst.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: